Om brøkpension


Hvor mange brøkpensionister lever i Danmark?

I Danmark findes 30.000 brøkpensionister – 20.000 brøkfolkepensionister og 10.000 brøkførtidspensionister.

Tusindvis af borgere i Danmark lever af en fattigdomsydelse – nu og resten af livet.

Hvad er brøkpension?

Brøkpension er et ord, de fleste aldrig har hørt om. Selv os, der er ramt af brøkpension, bliver som regel først bekendt med denne fattigdomsydelse efter at have fået tilkendt pension.

Vi bliver altså ikke altid oplyst af kommunen om, hvad der venter os, hvis vi ikke opfylder betingelsen for at få en fuld pension.

Optjeningsprincippet for ret til fuld pension på grundlag af bopælstid, der blev indført samtidig med Danmarks tiltræden til EU den 1.1.1973, gælder for såvel danske som ikke danske statsborgere og bygger på det princip, at den danske pension suppleres med pension fra udlandet for de år, hvor der ikke har været fast bopæl i Danmark.

Alle, der ikke har haft fast bopæl i Danmark i mindst 40 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen, bliver ramt af en brøkfolkepension og en brøkældrecheck.

Alle, der ikke har haft fast bopæl i Danmark i mindst 4/5 af tiden mellem det fyldte 15. år og til førtidspensionstilkendelsen, bliver ramt af en brøkførtidspension.

Brøkførtidspension er faktisk en førtidspensionsfælde, fordi bopælsperioder efter pensioneringen anses som døde perioder, så man overgår til folkepension med den samme brøk.

Når brøkpension beregnes, beregnes først en fuld pension ved anvendelse af reglerne om indtægtsregulering og opsat folkepension. Herefter nedsættes pensionsbeløbet til de beregnede antal fyrretyvendedele.

Brøkpension kan derfor ligge mellem 1/40 og 39/40 af en fuld pension.

Det bringer de fleste brøkpensionister i Danmark, der ikke modtager nogen eller kun en utilstrækkelig pension fra udlandet, i en meget vanskelig økonomisk situation.

Hvordan er livet som brøkpensionist i Danmark?

Livet som brøkpensionist i Danmark er ofte præget af dyb fattigdom, der ikke giver mulighed for et menneskeværdigt liv.

Brøkpension rammer ikke kun brøkpensionisten selv, men også dennes ægtefælle eller samlever og børn, så antallet af borgere i Danmark, der bliver berørt af denne fattigdomsydelse, er faktisk langt større.

Risikoen for at ende i fattigdom som brøkfolkepensionist er 25 gange større end for borgere med ret til fuld pension.

En undersøgelse fra 2011 viser, at over havdelen af brøkpensionisterne har en årlig personlig indkomst, der ligger under kontanthjælpen for en enlig over 30 år uden forsørgelsespligt, selv om mange af dem har en ægtefælle/samlever og børn at forsørge.

Brøkførtidspensionister på ny ordning kan søge om supplement til brøkpension efter aktivlovens § 27 a, der sikrer dem et forsørgelsesgrundlag på niveau med kontanthjælp. Derudover har de mulighed for at søge om et behovsbestemt supplement, så den samlede hjælp højst svarer til en fuld førtidspension, jf. Ankestyrelsens principafgørelser 1-11, 2-11 og 3-11.

Derimod kan brøkfolkepensionister og brøkførtidspensionister på gammel ordning kun søge om et behovbestemt supplement til brøkpension efter pensionslovens regler for personligt tillæg, der ikke sikrer dem et forsørgelsesgrundlag på niveau med kontanthjælp, jf. Ankestyrelsens principafgørelser 17-12 og 45-12.

De gældende regler for supplement til brøkpension betyder, at brøkførtidspensionister på ny ordning ofte får udbetalt en større hjælp og dermed udsætter brøkfolkepensionister og brøkførtidspensionister på gammel ordning for forskelsbehandling – et synspunkt Odense Kommune og Ældre Sagen er enig i.

Hvad er BiDs mål?

BiDs mål er at opnå en lovændring i overensstemmelse med lighedsgrundsætningen og ånden i grundlovens § 75, stk. 2, som skal garantere alle brøkpensionister med fast bopæl i Danmark et supplement til brøkpension på niveau med en fuld folke- eller førtidspension.

Der er ikke tale om at afskaffe optjeningsprincippet for ret til fuld pension, men om hjælp, der skal bringe forsørgelsesgrundlaget op på et anstændigt eksistensminimum, så længe brøkpensionisten har fast bopæl i Danmark.

Det vil styrke brøkpensionisternes retssikkerhed, så kommunerne og Ankestyrelsen kan bruge ressourcerne på andet end klager om supplement til brøkpension, fordi forsørgelsesgrundlaget kun for denne persongruppe er underlagt stor grad af skøn.

Et retskrav, som BiD kun anser for rimeligt, når borgere, der så sent i livet er kommet til Danmark, at de ikke har optjent til folkepension, kan få hjælp efter aktivlovens § 27, der svarer til pensionsbeløbet for en gift/samlevende folkepensionist.

Der findes ingen begrundelse for at udsætte brøkpensionister i Danmark for et liv i dyb fattigdom - nu og resten af livet.

Leveomkostningerne i Danmark er ens for alle pensionister, uanset nationalitet, alder og handicap, og om borgeren har boet her i landet hele livet eller ej.

Alle er velkommen

Brøkpensionister i Danmark - Os er der BiD i -

er for alle, som vil informere sig om brøkpension.