Afgørelse fra Ankestyrelsen om beregning af dansk brøkpension

Ankestyrelsen har den 29. august 2014 afgjort en klage fra Britta Schulz om beregning af hendes danske brøkpension, som de genoptog, fordi der med EU-Kommissionens endelige svar af 30. januar 2014 i fællesklagen om brøkpension og starthjælp forelå nye oplysninger i hendes sag.

EU-Kommissionen har i sit tidligere svar af 29. marts. 2011 til EU-Parlaments Udvalg for Andragender og sit endelige svar af 30. januar 2014 givet hende medhold i, at hun er berettiget til en dansk brøkpension på 35/40 af en fuld pension, fordi det er i strid med EU-lovgivningen, at der ved opgørelsen af hendes danske bopælstid i henhold til § 8, stk. 2 i lov om social sker fradrag for hendes tyske forsikringsperiode på 5 år og 3 måneder, i hvilken hun har været beskæftiget i Tyskland i dansk offentlig interesse ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig i henhold til § 8, stk. 1, nr. 3 i lov om social pension.

Men desværre er det ikke sådan, Ankestyrelsen forstår EU-Kommissionens svar i hendes sag.

Ankestyrelsen mener, at formålet med § 8, stk. 1, nr. 1-5 i lov om social pension om sidestilling af visse perioder med ophold i udlandet med bopæl i Danmark er at sikre, at en person, der har rimeligt ophold i udlandet, ikke efterfølgende står uden pension.

Dette mener Ankestyrelsen ikke er tilfældet i hendes situation og fastholder, at hun kun er berettiget til en dansk brøkpension på 27/40 af en fuld pension, fordi der ved opgørelsen af hendes danske bopælstid i henhold til § 8, stk. 2 i lov om social pension  skal ses bort fra den periode, i hvilken hun som beskæftiget i Tyskland i dansk offentlig interesse ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig samtidig har optjent tyske sociale pensionsrettigheder.

Ankestyrelsens afgørelse betyder, at hun ikke kan sammenstykke en hel pension af brøkpensioner fra begge lande, fordi hun mister hele sin tyske pension for en tysk forsikringsperiode på 15 år og 6 måneder.

Anvendelsen af § 8, stk. 2 i lov om social pension bevirker nemlig, at hendes tyske forsikringsperiode på 5 år og 3 måneder, i hvilken hun har været beskæftiget i Tyskland i dansk offentlig interesse ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig, fradrages med 8/40 af en fuld dansk pension med et beløb på 3.532,00 kr. før skat om måneden, selvom hun kun modtager en tysk pension med et beløb på 3.937,49 kr. før skat om måneden.

Det betyder, at hun kun må beholde under 1/40 af en fuld dansk pension med et beløb på 405,49 kr. før skat om måneden af sin tyske pension.

Efter forudbetaling af tysk skat udgør hendes tyske pension så et beløb på 0,40 kr. efter skat om måneden.

Dertil kommer, at SKAT i strid med EU-lovgivningen har frataget hende en del af det danske personfradrag for skatteårene 2011-2014, fordi hun som bosiddende i Danmark modtager både dansk og tysk pension, jf. Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2012/4169 - modtaget 26. april 2013.

Efter tab af den del af hendes danske personfradrag udgør hendes tyske pension så et minusbeløb på -336,47 kr. efter skat om måneden.

Så hun står nu uden tysk pension for sin periode som vandrende arbejdstager i Tyskland, fordi hun skal give afkald på 8/40 af en fuld dansk pension med et beløb på 3.532,00 kr. før skat om måneden af sin tyske pension til den danske stat.

Derfor foreligger der en overtrædelse af EU-lovgivningen i hendes sag, når hun på så grov vis krænkes i sin ejendomsret på en tysk pension for en tysk forsikringsperiode på 15 år og 6 måneder.

Hun vil nu anmode EU-Kommissionen om at tage hendes sag op endnu engang.

Og så vil hun gå til advokat og søge om fri proces for at stævne Ankestyrelsen foran en dansk domstol.