Indlæg

Viser indlæg fra april, 2014

Forbuddet mod dobbeltydelser i § 8, stk. 2 i lov om social pension og EU's forordninger om social sikring

Art. 10 i forordning (EF) nr. 883/2004 (før 1.5.2010: art. 12 i forordning (EØF) nr. 1408/71) har et forbud mod dobbeltydelser for samme tvung­­ne forsikringsperiode.

Pension er – i modsætning til art. 12 i forordning (EØF) nr. 1408/71 – ikke undtaget fra forbuddet og der kan ikke optjenes dobbelt pension efter denne forordning.

Med andre ord er det overladt til Danmark at regulere optjening af dobbelt pension i dansk lovgivning.

§ 8 i lov om social pension bestemmer:

"§ 8. Ved opgørelse af bopælstid efter bestemmelserne i §§ 3, 4, 5 og 6 sidestilles med bopæl her i riget

1) forhyring med dansk skib,

2) ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed,

3) ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse,

4) ophold i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab og

5) ophold i udlandet med henblik på uddannelse.

Stk. 2. Ved opgørelsen af bopælstid medregnes dog ikke den tid, i hvilken der samtidig optjenes sociale pensionsr…