Indlæg

Viser indlæg fra februar, 2014

Ansøgning og tilkendelse af førtidspension

Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen. Personer i alderen fra 18-39 år kan dog i særlige tilfælde tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Det er kommunen, der træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension.

Førtidspension kan tilkendes, hvis arbejdsevnen er varigt nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at forsørge dig selv ved et indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob.

Påbegyndelse af sag om førtidspension

Kommunen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning. En ansøgning om hjælp skal behandles bredt ud fra en samlet vurdering af borgerens situation efter jf. reglerne i retssikkerhedsloven.

Personer der er i risiko for at få tilkendt førtidspension, skal have en helhedsorienteret og sammenhængende inds…

EU-Kommissionens afsluttende svar af 30.1.2014 på fællesklagerne om brøkpension og starthjælp

Billede
EU-Kommissionen har med svaret af 30.1.2014 afsluttet behandlingen af fællesklagerne om brøkpension og starthjælp

EU-Kommissionen fastslår endnu engang, at brøkberegningen af dansk folke- og førtidspension ikke er i strid med EU-lovgivningen og der heller ikke er ret til et supplement til brøkpension op til fuld førtidspension efter aktivlovens § 27a.

Hvad angår sidestilling af visse former for udlandsophold med fast bopæl i Danmark efter § 8, stk. 1, nr. 1-5 i de danske pensionslove, fastslår EU-Kommissionen – ligesom i sit svar modtaget af EU-Parlamentets Udvalg for Andragender den 29.3.2011 vedr. Britta Schulz – endnu engang, at beregningen af dansk folke- og førtidspension udelukkende skal ske efter disse bestemmelser i dansk lovgivning.

Derfor må der ikke foretages fradrag i den danske bopælstid efter § 8, stk. 2 i lov om social pension for perioder, i hvilke en person som beskæftiget i dansk offentlig interesse var pligtforsikret efter et andet medlemslands lovgivning.

EU-Kommis…