Indlæg

Viser indlæg fra januar, 2014

Internationale aftaler om social sikring

Danmark har indgået internationale aftaler om social sikring, hvis formål er at sikre, at personer, der flytter fra det ene land til det andet, ikke mister optjente sociale rettigheder.

De vigtigste regler og aftaler er EU’s forordninger om social sikring, Den nordiske konvention om social sik­ring samt en række bilaterale (tosidede) socialsikringsaftaler med tredjelande. 
Hvad angår retten til social pension findes der en kort gennemgang af de internationale aftaler i vejledning nr. 53 af 31.8.2007 om folkepension og vejledning nr. 54 af 31.8.2007 om førtidspension før 1. januar 2003.

1. EU’s forordninger om social sikring

Forordningernes formål
EF-forordningerne nr. 883/2004 (grundforordningen) og nr. 987/2009 (gennem­fø­rel­ses­for­ord­ningen) har til formål at sikre, at personer ikke mister optjente sociale rettigheder og får ud­be­talt ydelser fra et medlems­land, når de flytter til et andet medlems­land. F.eks. kan personer, der allerede har optjent ret til en social pension, få …

Tusindvis af borgere får efterbetalt overskydende skat efter EU-sagen om det danske personfradrag

Ugebrevet A4 har siden oktober 2013 skrevet en række artikler om EU-Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2012/4169 om det danske personfradrag.

EU-Kommissionens er af den opfattelse, at det er i strid med den fri bevægelighed for personer, arbejdstagere og kapital, når personer der er hjemmehørende i Danmark, der har indkomst fra både Danmark og et andet EU/EØS-land, mister en forholdsmæssig del af deres personfradrag, fordi dette beregningsteknisk bliver henført til den udenlandske indkomst ved lempelsesberegningen

Det danske personfradrag må anses for en begunstigelse af personlig og/eller familiemæssig karakter, da det sikrer den skattepligtige et indkomstskattefrit eksistensminimum.

Sådanne begunstigelser må efter EU-Domstolens praksis ikke fortabes som følge af indkomst fra en anden medlemsstat, med mindre de personlige og familiemæssige forhold er taget i betragtning ved beskatningen i denne stat.

Regeringen har underrettet EU-Kommissionen om, at man kan tilslutte sig dens synspun…

Den oversete hjælp til brøkførtidspensionister på ny ordning - særlig støtte og enkeltydelser efter aktivlovens §§ 34 og 81

Fra 1.1.2014 vil mange brøkførtidspensionister på ny ordning miste retten til supplement til brøkpension efter aktivlovens § 27a, fordi ikke kun ægtefæller, men også samlevende fremover vil blive ramt af gensidig forsørgelsespligt.

Den gensidige forsørgelsespligt for samlevende indfases, så brøkførtidspensionister på ny ordning mister det halve af supplementet i 2014, inden hjælpen bortfalder helt fra 1.1.2015, hvis kæresten tjener mere end 23.000 kr. om måneden.

En ofte overset mulighed for hjælp er særlig støtte efter aktivlovens § 34 til høje boligudgifter og stor forsørgerbyrde.

Det fremgår indirekte af Ankestyrelsens principafgørelser 1-11, 2-11 og 3-11, at brøkførtidspensionister på ny ordning også kan få hjælp efter aktivlovens § 34. Der må nemlig ikke ske fradrag for den særlige støtte i supplement til brøkpension efter aktivlovens § 27a.

Såfremt kommunen endnu ikke har ydet hjælp efter aktivlovens § 34, er der ret til en efterbetaling for de seneste 3 år, jf. Ankestyrelsens p…