Indlæg

Viser indlæg fra 2014

Lukningen af BiD udskydes på ubestemt tid

BiD har fulgt Kemiras sag om beregning af dansk brøkpension i overenstemmelse med overenskomsten om social sikring med ex-Jugoslavien af 22. juni 1977, som giver hende ret til en fuld dansk førtidspension, fordi hendes bosniske forsikringsperioder skal medregnes som dansk bopælstid ved beregningen hendes danske pension.

Ankestyrelsen har nu behandlet hendes sag i ca. 1 ½ år, og BiD håber, der snart træffes en afgørelse, som giver hende medhold.

Lukningen af BiD udskydes derfor på ubestemt tid.

Afgørelse fra Ankestyrelsen om beregning af dansk brøkpension

Ankestyrelsen har den 29. august 2014 afgjort en klage fra Britta Schulz om beregning af hendes danske brøkpension, som de genoptog, fordi der med EU-Kommissionens endelige svar af 30. januar 2014 i fællesklagen om brøkpension og starthjælp forelå nye oplysninger i hendes sag.

EU-Kommissionen har i sit tidligere svar af 29. marts. 2011 til EU-Parlaments Udvalg for Andragender og sit endelige svar af 30. januar 2014 givet hende medhold i, at hun er berettiget til en dansk brøkpension på 35/40 af en fuld pension, fordi det er i strid med EU-lovgivningen, at der ved opgørelsen af hendes danske bopælstid i henhold til § 8, stk. 2 i lov om social sker fradrag for hendes tyske forsikringsperiode på 5 år og 3 måneder, i hvilken hun har været beskæftiget i Tyskland i dansk offentlig interesse ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig i henhold til § 8, stk. 1, nr. 3 i lov om social pension.

Men desværre er det ikke sådan, Ankestyrelsen forstår EU-Kommissionens svar i hendes sag.

Ankes…

DR søger medvirkende

Til et program om social ulighed søger DR ældre fra Aarhus Kommune, der lever med økonomiske vanskeligheder.
Skipper du tandlægen for at have råd til mad? Skal du spinke og spare for at få råd til gaver til børnebørnene? Og er du træt af, hvordan økonomisk fattige bliver fremstillet i den offentlige debat?
Så vil vi meget gerne høre fra dig.
DR søger medvirkende til et nyt program, der sætter fokus på den stigende ulighed i Danmark.
Programmet bliver optaget i Aarhus Kommune, som er landets mest ulige.
Så hvis du bor i Aarhus eller omegn og har oplevet den økonomiske skævhed på egen krop, er det måske netop dig, vi mangler.
Har du lyst til at høre nærmere, så skriv til os på frgi@koncern.dk eller ring til Frauke (3022 1624) til en helt uforpligtende samtale.
På forhånd mange tak for hjælpen!

De bedste hilsner Frauke

Status om BiD og underskriftsindsamlingen - tak for jeres støtte

Som meddelt på BiDs hjemmeside og dens officielle side og lukkede gruppe på facebook den 4. juni 2014 har jeg besluttet at opgive mit hverv for BiD den 30. september 2014, da jeg ikke længere har det overskud, der skal til for at kæmpe for bedre levevilkår for os brøkpensionister i Danmark.
Der har været spørgsmål om, hvad der skal ske med BiDs underskriftsindsamling "Brøkpensionister i Danmark skal suppleres op til fuld pension", når jeg nedlægger mit hverv.
Underskriftsindsamlingen startede den 23. august 2013 og skulle give mindst 500 underskrifter inden den 31. august 2014, før BiD ville sende den videre til de ansvarlige ministre på området.
Dette mål blev ikke nået, men der blev samlet 296 underskrifter i løbet af 1 år.
Desværre har det ikke været muligt at finde frivillige, som har lyst til at overtage mit hverv for BiD og dermed også underskriftsindsamlingen, hvis den skulle sendes afsted, selvom målet ikke blev nået.
BiD vil derfor blive lukket ned og underskriftsin…

BiD og underskriftsindsamlingen fortsætter på ubestemt tid

Lukningen af BiD udskydes på ubestemt tid, fordi BiD afventer Ankestyrelsens afgørelse om beregning af dansk brøkpension i overenstemmelse med overkenskomsten om social sikring af 22. juni 1977 med ex-Jugoslavien i Kemiras sag, som BiD har fulgt tæt.

Derfor fortsætter BiDs underskriftindsamling "Brøkpensionister i Danmark skal suppleres op til fuld pension" også på ubestemt tid.

Inden BiD lukkes ned, vil underskriftsindsamlingen blive sendt til de ansvarlige ministre på området, uanset hvor mange underskrifter der blev samlet ind.

Du finder BiDs underskriftsindsamling her:

http://www.skrivunder.net/brokpensionister_i_danmark_skal_suppleres_op_til_fuld_pension

Britta Schulz opgiver sit hverv for BiD

Kære brøkpensionister,

efter lang tids overvejelse har jeg besluttet at opgive mit hverv for BiD den 30. september 2014, da jeg ikke længere har det overskud, der skal til for at kæmpe for bedre levevilkår for os brøkpensionister i Danmark.

Jeg håber, der vil melde sig frivillige, som har lyst til at overtage mit hverv, og interesserede bedes sende mig en pb på facebook herom.

Med venlig hilsen

Britta Schulz

Hvorfor rammes vi, Mette?

Du siger, at loven ikke skal ramme mennesker, der ikke er arbejdsparate. Hvorfor rammes de cirka 10.000 brøk-pensionister så?

Åbent brev til beskæftigelsesminister Mette Fredriksen

Du siger igen og igen at loven om 'gensidig forsørgerpligt' handler om at "få arbejdsløse ud i arbejde" og "at mennesker, der ikke er arbejdsparate, selvfølgelig ikke skal rammes".

Hvis det er rigtigt, hvorfor bliver førtidspensionister så ramt?

Min partner og jeg, som begge (på grund af samme kroniske sygdom) modtager førtidspension, har nu 2548 kroner mindre om måneden, fordi det tilskud i hans brøkpension (som ellers skulle supplere "brøken" op til et rimeligt eksistensminimum), består af kontanthjælp - og dermed nu kommer ind under loven om 'gensidig forsørgerpligt'.

Nu kan brøkpensionister altså aldrig mere indgå i et forhold, uden at partneren skal forørge dem!

Da jeg selv modtager en samlevende-nedsat førtidpension (10.639 kroner efter skat), var pengene…

Forbuddet mod dobbeltydelser i § 8, stk. 2 i lov om social pension og EU's forordninger om social sikring

Art. 10 i forordning (EF) nr. 883/2004 (før 1.5.2010: art. 12 i forordning (EØF) nr. 1408/71) har et forbud mod dobbeltydelser for samme tvung­­ne forsikringsperiode.

Pension er – i modsætning til art. 12 i forordning (EØF) nr. 1408/71 – ikke undtaget fra forbuddet og der kan ikke optjenes dobbelt pension efter denne forordning.

Med andre ord er det overladt til Danmark at regulere optjening af dobbelt pension i dansk lovgivning.

§ 8 i lov om social pension bestemmer:

"§ 8. Ved opgørelse af bopælstid efter bestemmelserne i §§ 3, 4, 5 og 6 sidestilles med bopæl her i riget

1) forhyring med dansk skib,

2) ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed,

3) ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse,

4) ophold i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab og

5) ophold i udlandet med henblik på uddannelse.

Stk. 2. Ved opgørelsen af bopælstid medregnes dog ikke den tid, i hvilken der samtidig optjenes sociale pensionsr…

Ansøgning og tilkendelse af førtidspension

Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen. Personer i alderen fra 18-39 år kan dog i særlige tilfælde tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Det er kommunen, der træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension.

Førtidspension kan tilkendes, hvis arbejdsevnen er varigt nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at forsørge dig selv ved et indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob.

Påbegyndelse af sag om førtidspension

Kommunen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning. En ansøgning om hjælp skal behandles bredt ud fra en samlet vurdering af borgerens situation efter jf. reglerne i retssikkerhedsloven.

Personer der er i risiko for at få tilkendt førtidspension, skal have en helhedsorienteret og sammenhængende inds…

EU-Kommissionens afsluttende svar af 30.1.2014 på fællesklagerne om brøkpension og starthjælp

Billede
EU-Kommissionen har med svaret af 30.1.2014 afsluttet behandlingen af fællesklagerne om brøkpension og starthjælp

EU-Kommissionen fastslår endnu engang, at brøkberegningen af dansk folke- og førtidspension ikke er i strid med EU-lovgivningen og der heller ikke er ret til et supplement til brøkpension op til fuld førtidspension efter aktivlovens § 27a.

Hvad angår sidestilling af visse former for udlandsophold med fast bopæl i Danmark efter § 8, stk. 1, nr. 1-5 i de danske pensionslove, fastslår EU-Kommissionen – ligesom i sit svar modtaget af EU-Parlamentets Udvalg for Andragender den 29.3.2011 vedr. Britta Schulz – endnu engang, at beregningen af dansk folke- og førtidspension udelukkende skal ske efter disse bestemmelser i dansk lovgivning.

Derfor må der ikke foretages fradrag i den danske bopælstid efter § 8, stk. 2 i lov om social pension for perioder, i hvilke en person som beskæftiget i dansk offentlig interesse var pligtforsikret efter et andet medlemslands lovgivning.

EU-Kommis…

Internationale aftaler om social sikring

Danmark har indgået internationale aftaler om social sikring, hvis formål er at sikre, at personer, der flytter fra det ene land til det andet, ikke mister optjente sociale rettigheder.

De vigtigste regler og aftaler er EU’s forordninger om social sikring, Den nordiske konvention om social sik­ring samt en række bilaterale (tosidede) socialsikringsaftaler med tredjelande. 
Hvad angår retten til social pension findes der en kort gennemgang af de internationale aftaler i vejledning nr. 53 af 31.8.2007 om folkepension og vejledning nr. 54 af 31.8.2007 om førtidspension før 1. januar 2003.

1. EU’s forordninger om social sikring

Forordningernes formål
EF-forordningerne nr. 883/2004 (grundforordningen) og nr. 987/2009 (gennem­fø­rel­ses­for­ord­ningen) har til formål at sikre, at personer ikke mister optjente sociale rettigheder og får ud­be­talt ydelser fra et medlems­land, når de flytter til et andet medlems­land. F.eks. kan personer, der allerede har optjent ret til en social pension, få …

Tusindvis af borgere får efterbetalt overskydende skat efter EU-sagen om det danske personfradrag

Ugebrevet A4 har siden oktober 2013 skrevet en række artikler om EU-Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2012/4169 om det danske personfradrag.

EU-Kommissionens er af den opfattelse, at det er i strid med den fri bevægelighed for personer, arbejdstagere og kapital, når personer der er hjemmehørende i Danmark, der har indkomst fra både Danmark og et andet EU/EØS-land, mister en forholdsmæssig del af deres personfradrag, fordi dette beregningsteknisk bliver henført til den udenlandske indkomst ved lempelsesberegningen

Det danske personfradrag må anses for en begunstigelse af personlig og/eller familiemæssig karakter, da det sikrer den skattepligtige et indkomstskattefrit eksistensminimum.

Sådanne begunstigelser må efter EU-Domstolens praksis ikke fortabes som følge af indkomst fra en anden medlemsstat, med mindre de personlige og familiemæssige forhold er taget i betragtning ved beskatningen i denne stat.

Regeringen har underrettet EU-Kommissionen om, at man kan tilslutte sig dens synspun…

Den oversete hjælp til brøkførtidspensionister på ny ordning - særlig støtte og enkeltydelser efter aktivlovens §§ 34 og 81

Fra 1.1.2014 vil mange brøkførtidspensionister på ny ordning miste retten til supplement til brøkpension efter aktivlovens § 27a, fordi ikke kun ægtefæller, men også samlevende fremover vil blive ramt af gensidig forsørgelsespligt.

Den gensidige forsørgelsespligt for samlevende indfases, så brøkførtidspensionister på ny ordning mister det halve af supplementet i 2014, inden hjælpen bortfalder helt fra 1.1.2015, hvis kæresten tjener mere end 23.000 kr. om måneden.

En ofte overset mulighed for hjælp er særlig støtte efter aktivlovens § 34 til høje boligudgifter og stor forsørgerbyrde.

Det fremgår indirekte af Ankestyrelsens principafgørelser 1-11, 2-11 og 3-11, at brøkførtidspensionister på ny ordning også kan få hjælp efter aktivlovens § 34. Der må nemlig ikke ske fradrag for den særlige støtte i supplement til brøkpension efter aktivlovens § 27a.

Såfremt kommunen endnu ikke har ydet hjælp efter aktivlovens § 34, er der ret til en efterbetaling for de seneste 3 år, jf. Ankestyrelsens p…