Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsens svar af 30.10.2013 på BiDs åbne brev


Kære Britta Schulz

Du har på vegne af Brøkpensionister i Danmark (BiD) fremsendt et åbent brev, hvor du giver udtryk for en række synspunkter om økonomisk supplement til folke- og førtidspensionister, der ikke har optjent ret til en fuld folke- eller før-tidspension.

Som du er bekendt med bygger optjening af ret til social pension på et optjeningsprincip efter antal bopælsår i Danmark. Optjeningsprincippet skal ses i sammenhæng med reglerne i forordning (EF) nr. 883/2004, hvor den berettigede skal have pension fra hvert af de lande, hvor den pågældende har optjent ret. En dansk brøkpension vil derfor ofte blive suppleret med pension fra et tidligere bopælsland. I de situationer, hvor brøkpensionen og en eventuel supplerende pension fra udlandet ikke udgør et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag, kan der søges om supplement til brøkpensionen.

Hvis der er tale om folkepension eller førtidspension efter reglerne herom fra før 1. januar 2003 (gammel ordning), kan der ydes supplement til brøkpension efter reglerne om personligt tillæg. Personligt tillæg kan ydes, hvis pensionistens økonomiske forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold.

Hvis der er tale om førtidspension efter reglerne fra 1. januar 2003 (ny ordning), har Ankestyrelsen truffet afgørelse om, at den samlede hjælp i form af brøkpension og supplement til brøkpension, som minimum skal svare til det niveau, som den pågældende ellers ville have været berettiget til at få udbetalt efter reglerne om løbende hjælp til forsørgelse i aktivloven.

Hjælpen skal således udmåles efter reglerne i aktivloven, herunder reglerne for kontanthjælp og med fradrag for indtægter og formue.

Med hensyn til eventuelt yderligere supplement efter § 27 a til niveauet for fuld førtidspension har Ankestyrelsen vurderet, at der er tale om en behovsbestemt ydelse, og at bestemmelsen forudsætter, at der foretages en konkret vurdering af de økonomiske forhold.

Det er således Ankestyrelsen, der via sine afgørelser, fortolker reglerne og fastlægger praksis på området for supplerende hjælp til brøkpensionister, og kommunerne skal naturligvis lægge Ankestyrelsens afgørelser til grund, når de træffer afgørelser om hjælp efter aktivlovens § 27 a. Ankestyrelsen er landets øverste administrative klageinstans på det sociale område og er efter Retssikkerhedsloven ikke underlagt instruktioner.

Det er rigtigt, at der fra 1. januar 2014 indføres gensidig forsørgelsespligt i kontanthjælpssystemet mellem samlevende par fyldt 25 år. Herved vil samlevende være stillet på samme måde, som ægtefæller er stillet i dag. Det er regeringens opfattelse, at personer, der lever i et ægteskabslignende forhold, skal være stillet på samme måde som personer, der er gift.

Endelig anmoder BiD om, at der fremsættes et lovforslag, således at brøkfolkepensionister og brøkførtidspensionister på gammel ordning er sikret et forsørgelsesgrundlag på et niveau, der svarer til en fuld folkepension eller en fuld førtidspension.

Som det fremgår ovenfor, så har alle brøkpensionister mulighed for at få supplement til brøkpensionen – enten som et personligt tillæg eller for førtidspensionister på ny ordning som kontanthjælp efter aktivlovens § 27 a. Der er herved spændt et underste sikkerhedsnet ud under brøkpensionister, hvis deres økonomiske forhold er særligt vanskelige.

Det er efter min opfattelse en gunstig ordning, at man på den måde er sikret et rimeligt forsørgelsesgrundlag, selv om man ikke har boet i Danmark i så mange år, at man har optjent ret til en fuld pension.


Med venlig hilsen


Annette Vilhemsen