Indlæg

Viser indlæg fra november, 2013

Regeringens notat om EU-Kommissionens åbningsskrivelse vedr. det danske personfradrag

Skatteministeriet den 21.11.2013

Notat til Folketingets Europa-udvalg og Folketingets skatteudvalg om Kommissionens åbningsskrivelse vedrørende beregning af personfradrag ved udenlandsk indkomst

Kommissionen har den 25. april 2013 (modtaget den 26. april 2013) fremsendt åbningsskrivelse nr. 2012/4169 vedrørende beregningen af dansk personfradrag i tilfælde, hvor den skattepligt har såvel dansk som udenlandsk indkomst.

Danmark overholder efter Kommissionens opfattelse ikke TEUF artiklerne 21, 45 og 63 samt EØS artiklerne 36 og 40, idet Danmark ikke i fuldt omfang tager hensyn til den skattepligtiges personlige og familiemæssige forhold, hvis den pågældende har indkomst fra såvel Danmark som fra en anden EU/EØS-medlemsstat.

Problemet kan illustreres med det eksempel, at en person, som har bopæl i Danmark, har en indkomst på 200.000 kr. fra Danmark og en indkomst på 200.000 kr. fra udlandet. Hvis Danmark skal undgå dobbeltbeskatning ved den såkaldte exemptionsmetode, hvor den udenlandske …

Skat stopper modregning af skattegæld hos udsatte borgere

Missionen blandt hjemløse har på vegne af en borger vundet en sag ved Landsskatteretten, der betyder, at SKAT nu ændrer praksis, så det igen bliver muligt for borgere i økonomisk nød at få henstand med indregnet restskat.

Siden januar 2013 har SKAT modregnet skattegæld hos kontanthjælpsmodtagere og andre økonomisk trængte uden at tage hensyn til, om de herefter havde nok til mad, tøj og alle uforudsete udgifter.

Det har betydet, at borgere har siddet tilbage med et rådighedsbeløb under 1.000 kr, med deraf følgende risiko for hjemløshed og udstødelse.

Skatteministeriet indførte den nye praksis, fordi man ikke mente, det var lovligt at give disse mennesker henstand trods deres trængte økonomi.

Retten underkender SKAT
I september afsagde Landsskatteretten kendelse om, at det ikke passer - der er faktisk hjemmel i kildeskattelovens § 73 D til at give borgerne henstand.
Det skete efter, at socialrådgiver René Nielsen fra Missionen blandt Hjemløse på vegne af en borger klagede over SKATs nye…

Supplement til brøkpension efter aktivlovens § 27 a skal udgøre en fuld førtidspension

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsens svar af 30.10.2013BiDs åbne brevog Ankestyrelsens prin­­cipafgørelser A-18-06, 1-11, 2-11 og 3-11 er en fejlfortolkning af ak­tiv­­lovens § 27 a, der blev indført med førtidspensionsreformen gældende fra 1.1.2003.

Ministeren og Ankestyrelsen har efter retssikkerhedslovens § 1 pligt til at beskytte borgerens rettigheder.
Inten­tio­nerne fra forligsparterne med indførelsen af aktivlovens § 27 a var, at der skulle suppleres op til fuld pension.
Det er sådan aktivlovens § 27 a  blev vedtaget af Folketinget den 3. april 2001.

Det kan hverken ministeren eller Ankestyrelsen uden videre ændre på og feje under tæppet.

Det betyder, at brøkfolkepensionister og brøkførtidspensionister på gammel ordning udsættes for forskelsbehandling.
Det er ministerens pligt at stoppe forskelsbehandlingen af brøkfolkepensionister og brøkførtidspensionister på gam­mel ordning, fordi lighedsgrundsætningen kræver, at alle brøkpensionister i Danmark behandle…

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsens svar af 30.10.2013 på BiDs åbne brev

Billede
Kære Britta Schulz

Du har på vegne af Brøkpensionister i Danmark (BiD) fremsendt et åbent brev, hvor du giver udtryk for en række synspunkter om økonomisk supplement til folke- og førtidspensionister, der ikke har optjent ret til en fuld folke- eller før-tidspension.

Som du er bekendt med bygger optjening af ret til social pension på et optjeningsprincip efter antal bopælsår i Danmark. Optjeningsprincippet skal ses i sammenhæng med reglerne i forordning (EF) nr. 883/2004, hvor den berettigede skal have pension fra hvert af de lande, hvor den pågældende har optjent ret. En dansk brøkpension vil derfor ofte blive suppleret med pension fra et tidligere bopælsland. I de situationer, hvor brøkpensionen og en eventuel supplerende pension fra udlandet ikke udgør et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag, kan der søges om supplement til brøkpensionen.

Hvis der er tale om folkepension eller førtidspension efter reglerne herom fra før 1. januar 2003 (gammel ordning), kan der ydes supplement til b…