Åbent brev til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen

Brøkpensionister i Danmark - Os er der BiD i -

Brøkførtidspensionister på ny ordning fratages fortsat millioner

"Førtidspensionister frataget millioner" er titlen på en artikel i Berlingske af 29.10.2011 om supplerende hjælp efter aktivlovens 
§ 27a og Ankestyrelsens praksisændring med principafgørelserne 1-11, 2-11 og 3-11.

Praksisændringen betyder, at brøkførtidspensionister på ny ordning, der er berettiget til kontanthjælp, som minimum skal suppleres op til kontanthjælpsniveau, dog med fradrag for brøkpensionistens og ægtefællens øvrige indtægter, herunder pension fra udlandet, men ikke for boligstøtte og børnefamilieydelser og andre indtægter, der er omfattet af aktivlovens § 33, og for særlig støtte efter aktivlovens § 34.

Desuden skal der foretages en skønsvurdering af det økonomiske behov efter pensionslovens regler for personligt tillæg for at tage stilling til, om der udover kontanthjælpsniveauet kan tildeles et yderligere behovsbestemt supplement, så den samlede hjælp efter aktivlovens § 27a maksimalt kan komme op til et niveau, der svarer til en fuld førtidspension, jf. Ankestyrelsens principafgørelse 
A-18-06.

Samtidig med praksisændringen kasserede Ankestyrelsen principafgørelserne A-22-07 og A-25-08, der var i strid med den nye praksis og uforenlig med lovreglen, fordi de afgjorde, at den supplerende hjælp efter aktivlovens § 27a kun skulle ydes som et behovsbestemt supplement efter pensionslovens regler for personligt tillæg, og at der ikke som minimum skulle udbetales et beløb op til kontanthjælpsniveau, jf. Ankestyrelsens principafgørelse 164-11.

Brøkfolkepensionister og brøkførtidspensionister på gammel ordning har selv under påberåbelse af lighedsgrundsætningen ikke engang ret til et behovsbestemt supplement efter pensionslovens regler for personligt tillæg op til kontanthjælpsniveau, jf. Ankestyrelsens principafgørelser 17-12 og 45-12.

Derfor er praksis hos kommunerne, at brøkførtidspensionister på ny ordning (inkl. undertegnede) får afslag på supplerende hjælp efter aktivlovens § 27a, hvis deres forsørgelsesgrundlag ligger på kontanthjælpsniveau - endda uden, at der forinden foretages en skønsvurdering af det økonomiske behov.

Antallet af brøkførtidspensionister på ny ordning, der efter aktivlovens § 27a får et behovsbestemt supplement udover kontanthjælpsniveauet og op til en fuld førtidspension, må således være tæt på nul.

Men brøkførtidspensionister på ny ordning fratages fortsat millioner på grund af Ankestyrelsens fejlfortolkning af loven.

I perioden 1.7.2002 til 1.1.2012 har aktivlovens § 27a haft følgende ordlyd:

"§ 27a. Hjælpen til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension på grund af betingelserne om optjening, kan pr. måned højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren havde været berettiget til fuld førtidspension. For personer, der ikke opfylder betingelserne i § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp, kan hjælpen højst udgøre det beløb, der svarer til starthjælpen.

Ordene "kan hjælpen højst udgøre det beløb" og ”starthjælp” har aldrig voldt nogen problemer for brøkførtidspensionister på ny ordning, der kun er berettiget til starthjælp, fordi de altid har fået beregnet den supplerende hjælp efter aktivlovens § 27a på grundlag af starthjælpssatserne.

Aktivlovens § 27a har som konsekvens af afskaffelsen af starthjælpen pr. 1.1.2012 fået samme ordlyd tilbage, som bestemmelsen fik, da den blev vedtaget af Folketinget som affattet i forarbejderne til loven, jf. § 4, nr. 1, LSF nr. 137 af 15.12.2000 (førtidspensionsreformen):

"§ 27 a. Hjælpen til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension på grund af betingelserne om optjening, kan pr. måned højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren havde været berettiget til fuld førtidspension."

Hvordan denne bestemmelse skal forstås fremgår ligeledes af forarbejderne til loven, jf. bemærkningerne til de enkelte bestemmelser i lovforslaget til § 4, til nr. 1, LSF nr. 137 af 15.12.2000 (førtidspensionsreformen):

"Det foreslås, at personer, der modtager førtidspension efter lov om social pension, men som ikke har optjent ret til fuld førtidspension, får adgang til at supplere hjælpen op med kontanthjælp, men at der indlægges en øvre grænse svarende til, hvad de pågældende ville have været berettiget til i tilfælde af fuld optjening. Således svarer kontanthjælpen for forsørgere praktisk talt til satsen for gifte og samlevende førtidspensionister jf. forslagets § 1, nr. 33, til affattelse af § 49, stk. 1, nr. 8.

Persongruppen omfatter personer, der får udbetalt en dansk brøkpension, typisk danskere med mange års ophold i udlandet og udlændinge med få års ophold her i landet - men ikke flygtninge. For personer med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 og § 8 (flygtninge) sidestilles bopæl i oprindelseslandet med bopæl her i riget.

Hjælpen ydes efter de normale regler i lov om aktiv socialpolitik. Det betyder eksempelvis, at ansøgeren ikke er berettiget til hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, der kan dække det økonomiske behov. Det betyder endvidere, at der sker fradrag for såvel egne som ægtefælleindtægter, herunder naturligvis de beløb, ansøgeren modtager i pension fra Danmark eller fra udlandet. Ydelse af hjælpen efter denne bestemmelse forudsætter i lighed med andre ydelser efter aktivloven, at modtageren opholder sig her i landet. Såfremt det samlede pensionsbeløb sammen med øvrige indtægter overstiger kontanthjælpen, kan der ikke udbetales hjælp efter denne bestemmelse.

Det bemærkes, at Danmark ikke er internationalt forpligtet til at yde et tillæg til personer med brøkpension."

Af Ankestyrelsens principafgørelser A-8-05, især Arbejdsdirektoratets vejledende udtalelse til denne sag, og A-2-06 fremgår om forarbejderne til loven, at intentionerne fra forligsparterne i forbindelse med indførelsen af hjælpen efter aktivlovens § 27a som en del af førtidspensionsreformen var, at der skulle suppleres op til fuld førtidspension.

Ordene "kan hjælpen højst udgøre det beløb" og ”kontanthjælp” skal ifølge forarbejderne til loven og ordlyden i aktivlovens § 27a forstås som forskelsbeløbet mellem en fuld førtidspension beregnet efter de regler, der gælder herom i pensionsloven, og den tilkendte brøkpension, dog med fradrag for brøkpensionistens og ægtefællens øvrige indtægter, herunder pension fra udlandet, selv om beløbet herved kommer til at overstige den kontanthjælp, som den pågældende ville kunne opnå efter aktivlovens §§ 25 og 26, hvis den pågældende ikke var pensionist.

Derfor skal den supplerende hjælp efter aktivlovens § 27a beregnes på grundlag af førtidspensionssatserne, fordi det af forarbejderne til loven fremgår, at kontanthjælpen for forsørgere praktisk talt svarer til førtidspensionssatsen for gifte og samlevende.

Som bevis herpå henvises til vejledning nr. 116 af 18.11.2002 om regulering pr. 1.1.2003 af satser på det sociale område og vejledning nr. 126 af 25.11.2002 om satser pr. 1.1.2003 på Beskæftigelsesministeriets område, hvoraf de faste satser svarende til førtidspensionssatserne fremgår som beregningsgrundlag for aktivlovens § 27a.

Fra indførelsen af starthjælpen pr. 1.7.2002 fremgår der af de efterfølgende vejledninger om satser på Beskæftigelsesesministeriets område ikke længere nogen faste satser som beregningsgrundlag for aktivlovens § 27a.

Beskæftigelsesminstrene Claus Hjorth Frederiksen og Inger Støjberg har åbenbart haft problemer med at få opført de faste satser som beregningsgrundlag for aktivlovens § 27a i de efterfølgende vejledninger om satser på Beskæftigelsesministeriets område, så brøkførtidspensionister på ny ordning, der er berettiget til kontanthjælp, kan få suppleret op til fuld førtidspension, og brøkførtidspensionister på ny ordning, der kun er berettiget til starthjælp, kan få suppleret op til starthjælpsniveau.

Det er medårsag til, at Ankestyrelsen med principafgørelserne A-18-06, 1-11, 2-11 og 3-11 ændrede sin tidligere praksis med principafgørelserne A-8-05 og A-2-06, der supplerede op til fuld førtidspension, og nu er kommet frem til det ulovlige resultat, at der skal foretages en skønsvurdering af det økonomiske behov efter pensionslovens regler for personligt tillæg, hvis den supplerende hjælp efter § 27a skal ligge et sted mellem kontanthjælpsniveauet og en fuld førtidspension.

Denne fortolkning af loven er selvmodsigende, idet Ankestyrelsen i principafgørelserne 1-11, 2-11 og 3-11 har lagt vægt på, at aktivlovens § 27a blev indført og står i kapitel 4 for at sikre, at brøkførtidspensionister på ny ordning ikke står uden reelt forsørgelsesgrundlag som følge af, at førtidspensionsreformen afskaffede pensionslovens regler for personligt tillæg for alle kommende førtidspensionister.

Et reelt forsørgelsesgrundlag og et økonomisk sikkerhedsnet i overensstemmelse med aktivlovens § 1 og den danske grundlovs 
§ 75, stk. 2 kan aktivlovens § 27a netop ikke give brøkførtidspensionister på ny ordning, der er berettiget til kontanthjælp, når hjælpen ikke beregnes efter faste satser og er underlagt høj grad af skøn.

Derfor fremgår det af forarbejderne til loven og selve ordlyden i aktivlovens § 27a samt vejledning nr. 126 af 25.11.2002 om satser pr. 1.1.2003 på Beskæftigelsesministeriets område, at den supplerende hjælp efter aktivlovens § 27a skal beregnes efter aktivlovens almindelige regler og på grundlag af førtidspensionssatserne.

Som konsekvens af afskaffelsen af starthjælpen pr. 1.1.2012 burde det have været en nem sag for beskæftigelsesminister Mette Frederiksen at få genopført de faste satser svarende til førtidspensionssatserne som beregningsgrundlag for aktivlovens § 27a i vejledning nr. 9115 af 12.3.2012 om satser mv. 2012 og i vejledning nr. 9625 af 12.12.2012 om satser mv. 2013, men det gør de ikke på grund af Ankestyrelsens fejlfortolkning af loven.

På grund af Ankestyrelsens fejlfortolkning af loven vil mange brøkpensionister på ny ordning fra 1.1.2014 også miste deres ret til eller få nedsat den supplerende hjælp efter aktivlovens § 27a, når de rammes af den gensidige forsørgelsespligt for samlevende og kontanthjælpssatserne for personer under 30 år.

Kontanthjælpsreformen har nemlig ikke taget højde for, at brøkførtidspensionister på ny ordning på grund af deres handicap og manglende arbejdsevne ikke vil være uddannelses-, job- eller aktiveringsparate og ikke kan komme i et ressourceforløb eller i revalidering, hvis de ikke selv føler sig i stand til det.

BiD anmoder hermed beskæftigelsesminister Mette Frederiksen om at gribe ind og sætte Ankestyrelsen på plads og få genopført de faste satser svarende til førtidspensionssatserne som beregningsgrundlag for aktivlovens § 27a i en ny vejledning om satser m.v. 2013 og den kommende vejledning om satser mv. 2014 og så fremdeles.

Der kan ikke herske tvivl om, at Folketinget med førtidspensionsreformen vedtog, at den supplerende hjælp efter aktivlovens 
§ 27a skal sikre brøkførtidspensionister på ny ordning, der er berettiget til kontanthjælp, et forsørgelsesgrundlag på et niveau, der svarer til en fuld førtidspension.

BiD er af den opfattelse, at brøkfolkepensionister og brøkførtidspensionister på gammel ordning skal have samme rettigheder som brøkførtidspensionister på ny ordning.

BiD anmoder hermed social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen om at fremsætte det nødvendige lovforslag i overensstemmelse med lighedsgrundsætningen og den danske grundlovs § 75, stk. 2, så også brøkfolkepensionister og brøkførtidspensionister på gammel ordning sikres et forsørgelsesgrundlag på et niveau, der svarer til en fuld folke- eller førtidspension.

Leveomkostningerne i Danmark er ens for alle pensionister, uanset nationalitet, alder og handicap, og om borgeren har boet her i landet hele livet eller ej.


Med venlig hilsen


Britta Schulz
Brøkpensionister i Danmark - Os er der BiD i -Kilder:

Artiklen "Førtidspensionister frataget millioner" i Berlingske fra den 29.10.2011
http://www.b.dk/nationalt/foertidspensionister-frataget-millioner

Ankestyrelsens principafgørelser A-8-05, A-2-06, A-18-06, A-22-07, A-25-08, 1-11, 2-11, 3-11, 164-11, 17-12 og 45-12
http://www.ast.dk/afgoerelser/principafgoerelser/

LBK nr. 946 af 1.10.2009 (aktivloven)
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=127214

LBK nr. 190 af 24/02/2012 (aktivloven)
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=140126

LSF nr. 137 af 15.12.2000 (førtidspensionsreformen)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=90229

VEJ nr. 116 af 18.11.2002 om regulering pr. 1.1.2003 af satser på det sociale område
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=19722

VEJ nr. 126 af 25.11.2002 om satser m.v. pr. 1.1.2003 på Beskæftigelsesministeriets område
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29615

VEJ nr. 9115 af 12.3.2012 om satser mv. 2012
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140455

VEJ nr. 9625 af 12.12.2012 om satser mv. 2013
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144899