Indlæg

Viser indlæg fra august, 2013

BiDs underskriftsindsamling

Billede
Brøkpensionister i Danmark - Os er der BiD i -

I Danmark findes 30.000 brøkpensionister – 20.000 brøkfolkepensionister og 10.000 brøkførtidspensionister.
Tusindvis af borgere i Danmark lever af en fattigdomsydelse – nu og resten af livet.

Hvad er brøkpension?

BiDs formål er at oplyse, hvad brøkpension er, hvad det betyder at leve af brøkpension, og bistå alle, som er eller vil blive ramt af brøkpension, med råd og vejledning.

Brøkpension er et ord, de fleste aldrig har hørt om. Selv os, der er ramt af brøkpension, bliver ofte først bekendt med denne fattigdomsydelse efter at have fået tilkendt brøkpension.

Optjeningsprincippet for ret til fuld pension på grundlag af bopælstid, der blev indført samtidig med Danmarks tiltræden til EU den 1.1.1973, gælder for såvel danske som ikke danske statsborgere og bygger på det princip, at den danske pension suppleres med pension fra udlandet for de år, hvor der ikke har været fast bopæl i Danmark.

Alle, der ikke opfylder betingelsen om at have haft …

BiDs henvendelse af 22.8.2013 til Socialudvalget

Billede
Brøkpensionister i Danmark - Os er der BiD i -Herning, den 22.8.2013


Åbent brev til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen
På vegne af Brøkpensionister i Danmark - Os er der BiD i - fremsendes til Socialudvalgets orientering BiDs åbne brev af 20.8.2013 til beskæftigelsesminister Mette Frede­riksen og so­cial-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen, som er vedlagt som pdf-fil.
BiD har den 21.8.2013 fremsendt det åbne brev pr. e-mail til beskæftigelsesministeren og social-, børne- og integrationsministeren.
I Danmark findes 30.000 brøkpensionister – 20.000 brøkfolkepensionister og 10.000 brøk­førtidspensionister.

Tusindvis af borgere i Danmark lever af en fattigdomsydelse – nu og resten af livet.

BiDs formål er at oplyse, hvad brøkpension er, hvad det betyder at leve af brøkpension, og bistå alle, som er eller vil blive ramt af brøkpension, med råd og vejledning.

BiDs mål er at opnå en lovændring, så alle brøkpensionis…

BiDs henvendelse af 22.8.2013 til Beskæftigelsesudvalget

Billede
Brøkpensionister i Danmark - Os er der BiD i -Herning, den 22.8.2013


Åbent brev til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen
På vegne af Brøkpensionister i Danmark - Os er der BiD i - fremsendes til Beskæftigelses­udvalgets orientering BiDs åbne brev af 20.8.2013 til beskæftigelsesminister Mette Frede­riksen og social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen, som er vedlagt som pdf-fil.
BiD har den 21.8.2013 fremsendt det åbne brev pr. e-mail til beskæftigelsesministeren og social-, børne- og integrationsministeren.
I Danmark findes 30.000 brøkpensionister – 20.000 brøkfolkepensionister og 10.000 brøk­førtidspensionister.

Tusindvis af borgere i Danmark lever af en fattigdomsydelse – nu og resten af livet.

BiDs formål er at oplyse, hvad brøkpension er, hvad det betyder at leve af brøkpension, og bistå alle, som er eller vil blive ramt af brøkpension, med råd og vejledning.

BiDs mål er at opnå en lovændring, så alle brøkp…

Åbent brev til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen

Billede
Brøkpensionister i Danmark - Os er der BiD i -

Brøkførtidspensionister på ny ordning fratages fortsat millioner

"Førtidspensionister frataget millioner" er titlen på en artikel i Berlingske af 29.10.2011 om supplerende hjælp efter aktivlovens 
§ 27a og Ankestyrelsens praksisændring med principafgørelserne 1-11, 2-11 og 3-11.

Praksisændringen betyder, at brøkførtidspensionister på ny ordning, der er berettiget til kontanthjælp, som minimum skal suppleres op til kontanthjælpsniveau, dog med fradrag for brøkpensionistens og ægtefællens øvrige indtægter, herunder pension fra udlandet, men ikke for boligstøtte og børnefamilieydelser og andre indtægter, der er omfattet af aktivlovens § 33, og for særlig støtte efter aktivlovens § 34.
Desuden skal der foretages en skønsvurdering af det økonomiske behov efter pensionslovens regler for personligt tillæg for at tage stilling til, om der udover kontanthjælpsniveauet kan tildeles et yderligere behovsbestemt supplement, så den samlede hjælp e…

DSR om den nye skattepraksis, SKM 2012.722, der vil føre til hjemløshed

NY PRAKSIS RAMMER DE SOCIALT UDSATTE

Hos Den Sociale Retshjælp er vi i forbindelse med vores gældsrådgivning blevet opmærksomme på, at SKAT, i december 2012, ændrede fortolkning vedrørende muligheden for henstand af restskatter under 18.300 kr, hvilket har medført katastrofale konsekvenser for mange af de klienter, som Den Sociale Retshjælp yder hjælp til dagligt. 

SKAT har tidligere ydet henstand af restskatter mindre end 18.300 kr. jf. SKM.2007.660, men har, jf. SKM.2012.722 ændret deres praksis på området. SKAT har opdaget, at den bestemmelse de tidligere har brugt til at give henstand af restskat, slet ikke giver hjemmel hertil. Konsekvensen er derfor, at det ikke længere er muligt at få henstand af restskat, så længe det skyldige beløb er under 18.300 kr., jf. § 61, stk. 3 i Kildeskatteloven.

Mangler konkret vurdering
Den Sociale Retshjælp betragter det som et katastrofalt problem, da kravet om indbetaling af restskat sker uden vurdering af eller hensyntagen til den enkeltes betali…

Er det rimeligt, at efterbetaling af supplement til brøkpension betragtes som indtægt?

2012-13
S 2124 endeligt svar
Offentlig

Folketingets Lovsekretariat
Christiansborg
1240 København K

Folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) har den 9. august 2013 stillet følgende spørgsmål nr. S 2124, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. S 2124:
”Mener ministeren, at det er rimeligt, at efterbetaling af kontanthjælp og særlig støtte, efterbetaling af supplement til brøkpension og efterbetaling af sygedagpenge betragtes som indtægt på det tidspunkt, hvor det udbetales, i stedet for at blive betragtet som en efterbetaling af indtægt, der burde have fundet sted på et tidligere tidspunkt?”

Endeligt svar:
Kontanthjælpen udgør det underste økonomiske sikkerhedsnet i Danmark, hvilket vil sige, at den enkelte, hvis muligt, skal sørge for forsørgelsen af sig selv og sin  familie. Det er således et grundlæggende princip i kontanthjælpssystemet, at alle  andre muligheder for forsørgelse, inklusive egne og ægtefællens indtægter og formue skal anvendes, før det offentlige træder til med hjælp.

Samtidig kan…

Ny skattepraksis kan føre til hjemløshed

Socialrådgiveren nr. 9, 15. august 2013

Økonomisk trængte risikerer at blive hjemløse på grund af ny praksis. Hul i hovedet, mener socialrådgivere.

Tekst Tine Sejbæk

Siden årsskiftet har en ny praksis, SKM.2012.722, gjort livet vanskeligt for borgere på for eksempel kontanthjælp, som har restskat eller gammel skattegæld. Før i tiden skulle SKAT vurdere borgerens betalingsevne, før de kunne inddrive restskat. Og var man økonomisk trængt, kunne man søge om henstand, indtil man forhåbentlig havde fået et job.

Men med den nye praksis er dette hensyn sløjfet. Nu kan SKAT trække op til 1.600 kroner af bundfradraget. Mange har i forvejen anden gæld til det offentlige, for eksempel togbøder og SU-gæld, som de - uanset indtægt - betaler 400 kroner af på. For dem er det nu op til 2000 kroner netto, der ryger af et i forvejen yderst beskedent rådighedsbeløb.

Lever for under 1.000 kroner
Den nye praksis betyder, at mange økonomisk trængte har svært ved at klare huslejen. Og den rammer især borgere,…

Fejl gjorde fattig for rig til hjælp

Af Heidi Bjerre-Christensen
Jyske Vestkysten den 13.8.2013
Regnekaos: På grund af en fejl fik en kontanthjælpsmodtager standset sin kontanthjælp i to måneder. Da han endelig fik pengene med tilbagevirkende kraft, var han pludselig for rig til at modtage kontanthjælpsydelse.

Ved en fejl standsede Esbjerg Kommune en borgers kontanthjælp i to måneder, og da fejlen blev rettet med en udbetaling på 20.382 kroner med tilbagevirkende kraft, blev borgeren pludselig betragtet som så rig, at han ikke længere var berettiget til at modtage kontanthjælp.

Det lyder som en regulær molbohistorie, men den er ikke desto mindre sand. Og ikke nok med det: Beskæftigelsesankenævnet har slået fast, at Esbjerg Kommune er fuldt ud berettiget til at gøre, som den har gjort.

SF’s gruppeformand, byrådsmedlem Diana Mose Olsen, der gennem sit arbejde som koordinator af rådgivningen i bydelsprojektet 3i1 i Esbjerg er stødt på ikke blot denne sag, men flere andre lignende sager, rejser nu problematikken politisk.

– Det er…

EU undersøger starthjælp til flygtninge

Politikken den 31. jul. 2002

EU-kommissionen vil nu undersøge, om Danmarks indførelse af den nye lave starthjælp for flygtninge og indvandrere er et brud på borgernes rettigheder.

De etniske mindretals sammenslutning, Indsam, har klaget til kommissionen over den lave kontanthjælp til flygtninge og indvandrere, og EU-kommissionen har ifølge Indsam nu lovet at foretage en tilbundsgående undersøgelse.

EU undersøger brud på borgernes rettigheder
Starthjælpen blev indført fra den 1. juli i år og betyder at man skal have opholdt sig i Danmark i syv ud af de sidste otte år for at få ret til fuld kontanthjælp.

EU-kommissionen vil undersøge om den danske startydelse er i strid med EU's charter om borgernes rettigheder, som blev vedtaget i Nice i 2000.

EU's charter forbyder - i lighed med den europæiske menneskerettighedskonvention - enhver form for diskrimination på grund af køn, race, hudfarve, etnisk oprindelse m.v.

Indsam: Indirekte diskrimination
Indsam mener, at den danske ordning …

Artiklen "Ret og rimeligt for borgerne", Socialrådgiveren nr. 4-2001

Artiklen fra 2001 handler om de danske kommuners manglende viden om EU-lovgivningen og andre internationale retskilder, som er af betydning for borgere, der ikke har boet i Danmark hele livet, når de ansøger om danske sociale ydelser som f.eks. kontanthjælp, social pension og børnefamilieydelser.

I artiklen nævnes en franskmand med fast bopæl i Danmark, der kun fik udmålt sin danske folkepension til 32/40 af en fuld pension på grundlag af de bopælsperioder, han havde tilbagelagt efter dansk lovgivning.

Han fik således ikke sin fulde pension i Danmark, fordi den danske kommune havde overset, at han i overensstemmelse med koordineringsreglerne i EF-forordning nr. 1408/71, efter ændring nu EF-forordning nr. 883/2004, også havde ret til alderspension fra et andet EU/EØS-land på grundlag af de forsikrings- eller bopælsperioder, han havde tilbagelagt efter dette lands lovgivning.

Artiklen findes under følgende link:

http://eu-borger-rettigheder.dk/socialraadgiveren
Daværende socialminister H…

Skal ældrecheck modregnes i supplement til brøkpension?

Ankestyrelsens juridiske hotline har modtaget følgende spørgsmål:

Ældrecheck indgår ikke i beregning af helbredstillæg, varmetillæg og boligydelse (ikke del af husstandsindkomsten). Men skal den modregnes i en ægtefælles supplement til brøkpension efter aktivlovens § 27a? Hvis den skal modregnes, hvordan så, som indkomst i en enkelt måned eller som en del af årsindtægten?

Juridisk hotline svarede:

"Det er vores umiddelbare opfattelse, at den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) må anses for at være indtægt - og ikke formue - i henhold til aktivloven. Vi kan i den forbindelse henvise til, at engangsydelsen er skattepligtig A-indkomst.

Dette skal dog læses med forbehold for, at Ankestyrelsen ikke har taget stilling hertil i en Principafgørelse. Praksis er derfor ikke afklaret. Ankestyrelsen kan først tage endelig stilling hertil ved behandlingen af en klagesag.

Da supplement til brøkpension bliver udbetalt efter aktivloven, vil svaret på dit spørgsmål således afhænge af aktivlovens…

Kan en brøkpensionist få dækket enkeltudgifter efter aktivlovens § 27a

Ankestyrelsens juridiske hotline har modtaget følgende spørgsmål:
" En borger modtager førtidspension efter ny ordning samt supplement efter aktivlovens § 27a. Borgeren får en ekstra årsvarmeregning samt ekstra afregning, el (eller lign). Borgeren er som førtidspensionist ikke i sig selv omfattet af målgruppen for hjælp efter aktivlovens § 81 (social begivenhed). Hvis borgeren derfor ikke kan modtage hjælp efter § 81: Er der mulighed for at yde de anførte regninger som hjælp i henhold til § 27 a? hvis der sørges for at beløbene sammen med supplementet for den periode regningerne vedrører ikke overstiger max. førtidspension?"
Juridisk hotline svarede:
Ankestyrelsen har i Principafgørelse 73-12 fastslået, at førtidspensionister, der er tilkendt pension efter førtidspensionsreformen i 2003, har mulighed for at søge om hjælp til enkeltudgifter efter aktivlovens § 81.
Det at være førtidspensionist giver dog ikke i sig selv ret til hjælp til enkeltudgifter. Hvis førtidspensionisten ha…

Regeringen har ingen planer om at ændre på pensionsoptjeningsreglerne

Socialudvalget (Alm. del - bilag 1058), folketingsåret 2000-01

Spørgsmål nr. 287
"Ministeren bedes oplyse, om regeringen vil tage initiativ til at ændre reglerne for den såkaldte brøkpension."

Svar:
Regeringen har ingen planer om at ændre på pensionsoptjeningsreglerne.
Optjeningsprincippet i den danske pensionslovgivning blev gennemført samtidig med Danmarks tilslutning til EF i 1973.
Det fremgår af forarbejderne til de ændringer, der blev gennemført i pensionslovgivningen med henblik på Danmarks tilslutning til EF, at ligebehandlingsprincippet sammenholdt med de øvrige regler i forordning 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, ville medføre, at statsborgere fra andre EF-stater, der i øvrigt opfylder betingelserne herf or, efter de dagældende regler ville kunne modtage fuld folke-, invalide- eller enkepension efter kun 1 års bopæl i Danmark.
På denne baggrund blev det anset for hen…