Indlæg

Viser indlæg fra 2013

Regeringens notat om EU-Kommissionens åbningsskrivelse vedr. det danske personfradrag

Skatteministeriet den 21.11.2013

Notat til Folketingets Europa-udvalg og Folketingets skatteudvalg om Kommissionens åbningsskrivelse vedrørende beregning af personfradrag ved udenlandsk indkomst

Kommissionen har den 25. april 2013 (modtaget den 26. april 2013) fremsendt åbningsskrivelse nr. 2012/4169 vedrørende beregningen af dansk personfradrag i tilfælde, hvor den skattepligt har såvel dansk som udenlandsk indkomst.

Danmark overholder efter Kommissionens opfattelse ikke TEUF artiklerne 21, 45 og 63 samt EØS artiklerne 36 og 40, idet Danmark ikke i fuldt omfang tager hensyn til den skattepligtiges personlige og familiemæssige forhold, hvis den pågældende har indkomst fra såvel Danmark som fra en anden EU/EØS-medlemsstat.

Problemet kan illustreres med det eksempel, at en person, som har bopæl i Danmark, har en indkomst på 200.000 kr. fra Danmark og en indkomst på 200.000 kr. fra udlandet. Hvis Danmark skal undgå dobbeltbeskatning ved den såkaldte exemptionsmetode, hvor den udenlandske …

Skat stopper modregning af skattegæld hos udsatte borgere

Missionen blandt hjemløse har på vegne af en borger vundet en sag ved Landsskatteretten, der betyder, at SKAT nu ændrer praksis, så det igen bliver muligt for borgere i økonomisk nød at få henstand med indregnet restskat.

Siden januar 2013 har SKAT modregnet skattegæld hos kontanthjælpsmodtagere og andre økonomisk trængte uden at tage hensyn til, om de herefter havde nok til mad, tøj og alle uforudsete udgifter.

Det har betydet, at borgere har siddet tilbage med et rådighedsbeløb under 1.000 kr, med deraf følgende risiko for hjemløshed og udstødelse.

Skatteministeriet indførte den nye praksis, fordi man ikke mente, det var lovligt at give disse mennesker henstand trods deres trængte økonomi.

Retten underkender SKAT
I september afsagde Landsskatteretten kendelse om, at det ikke passer - der er faktisk hjemmel i kildeskattelovens § 73 D til at give borgerne henstand.
Det skete efter, at socialrådgiver René Nielsen fra Missionen blandt Hjemløse på vegne af en borger klagede over SKATs nye…

Supplement til brøkpension efter aktivlovens § 27 a skal udgøre en fuld førtidspension

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsens svar af 30.10.2013BiDs åbne brevog Ankestyrelsens prin­­cipafgørelser A-18-06, 1-11, 2-11 og 3-11 er en fejlfortolkning af ak­tiv­­lovens § 27 a, der blev indført med førtidspensionsreformen gældende fra 1.1.2003.

Ministeren og Ankestyrelsen har efter retssikkerhedslovens § 1 pligt til at beskytte borgerens rettigheder.
Inten­tio­nerne fra forligsparterne med indførelsen af aktivlovens § 27 a var, at der skulle suppleres op til fuld pension.
Det er sådan aktivlovens § 27 a  blev vedtaget af Folketinget den 3. april 2001.

Det kan hverken ministeren eller Ankestyrelsen uden videre ændre på og feje under tæppet.

Det betyder, at brøkfolkepensionister og brøkførtidspensionister på gammel ordning udsættes for forskelsbehandling.
Det er ministerens pligt at stoppe forskelsbehandlingen af brøkfolkepensionister og brøkførtidspensionister på gam­mel ordning, fordi lighedsgrundsætningen kræver, at alle brøkpensionister i Danmark behandle…

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsens svar af 30.10.2013 på BiDs åbne brev

Billede
Kære Britta Schulz

Du har på vegne af Brøkpensionister i Danmark (BiD) fremsendt et åbent brev, hvor du giver udtryk for en række synspunkter om økonomisk supplement til folke- og førtidspensionister, der ikke har optjent ret til en fuld folke- eller før-tidspension.

Som du er bekendt med bygger optjening af ret til social pension på et optjeningsprincip efter antal bopælsår i Danmark. Optjeningsprincippet skal ses i sammenhæng med reglerne i forordning (EF) nr. 883/2004, hvor den berettigede skal have pension fra hvert af de lande, hvor den pågældende har optjent ret. En dansk brøkpension vil derfor ofte blive suppleret med pension fra et tidligere bopælsland. I de situationer, hvor brøkpensionen og en eventuel supplerende pension fra udlandet ikke udgør et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag, kan der søges om supplement til brøkpensionen.

Hvis der er tale om folkepension eller førtidspension efter reglerne herom fra før 1. januar 2003 (gammel ordning), kan der ydes supplement til b…

EU: Danmark snyder danskere i skat

Ugebrevet A4 den 24. oktober 2013

Håndværkere, sygeplejersker og andre med arbejde i et naboland snydes for op mod 7.600 kroner hvert år. Det mener EU-kommissionen, der nu rasler med sablen over for Danmark. Går sagen Danmark imod, vil tusindvis af lønmodtagere og pensionister kunne rejse krav mod SKAT. Sagen vækker harme hos EU-skeptikere.

SKATTEBOMBE EU mener, at tusindvis af danskere er blevet snydt af den danske stat. Ifølge EU er danskere, der har arbejdet en del af året i et af vores nabolande, i årevis blevet snydt ved at have fået et for lavt personfradrag. Dermed er et ukendt antal håndværkere, chauffører, læger og sygeplejersker årligt gået glip af op til 7.600 kroner.

Sagen har i dybeste fortrolighed været drøftet mellem EU-Kommissionen og den danske stat siden sidste sommer. Men nu er tålmodigheden løbet ud i Bruxelles, og Kommissionen har indledt de første skridt mod en egentlig sag mod Danmark – nemlig med en såkaldt åbningsskrivelse.

Danske skatteregler er ellers et natio…

Støt BiDs underskriftsindsamling

Vil du støtte BiDs underskriftsindsamling "Brøkpensionister skal suppleres op til fuld pension", er du velkommen til at skrive under her:

http://www.skrivunder.net/brokpensionister_i_danmark_skal_suppleres_op_til_fuld_pension

For at nå ud til så mange underskrivere som muligt, vil det være til stor hjælp, hvis du vil dele og linke til BiDs underskriftsindsamling på facebook, twitter, google+ og andre sociale medier - gerne en gang om ugen eller oftere
Du har også mulighed for at være sponsor og købe ekstra synlighed for BiDs underskriftsindsamling her:
http://www.skrivunder.net/lisanakyvyys.php?petition_id=57654
Uanset, hvordan du ønsker at støtte BiDs underskriftsindsamling, takker BiD på forhånd.

Kemiras sag i nyhederne på DR om hendes ret til fuld førtidspension

Kemira er som bosnisk og dansk statsborger (dobbelt statsborger) med fast bopæl i Danmark omfattet af det geografiske område og den personkreds, som den jugoslaviske konvention om social sikring af 22. juni 1977 finder anvendelse for.

Den jugoslaviske konventions art. 28, stk. 1 giver statsborgere fra de eks-jugoslaviske lande ret til at få medregnet forsikringsperioder fra de eks-jugoslaviske lande ved beregning af dansk pension, uanset om der er ret til pension fra disse lande.

Den jugoslaviske konventions art. 28, stk. 2 giver danske statsborgere ret til få medregnet forsikringsperioder fra de eks-jugoslaviske lande ved beregning af dansk pension, men kun hvis der ikke er ret til pension fra disse lande.

Derfor har Kemira som bosnisk og dansk statsborger (dobbelt statsborger) ret til fuld førtidspension, fordi hun netop ikke har ret til pension fra Bosnien/Serbien.

Lyt til Kemiras sag i nyhederne på radionkanalerne den 2. oktober 2013:

P4 Fyn:

kl. 06:30

http://www.dr.dk/radio/player…

Kemiras sag og Ankestyrelsens principafgørelse 145-10

Kemiras sag blev den 2. oktober 2013 bragt på P4 fyn under overskriften "Eks-Jugoslavere får for lidt i pension".

BiD har tidligere i dag bragt en artikel om sagen under overskriften "Kemiras sag er en fejlfortolkning af den jugoslaviske konvention om social sikring".

Ankestyrelsens principafgørelserammer også danske og kroatiske statsborgere, der er omfattet af den kroatiske overenskomst om social sikring af 21. april 2005, og som har erhvervet rettigheder efter den jugoslaviske konvention om social sikring af 22. juni 1977.
Efter den kroatiske overenskomsts art. 3 finder overenskomsten anvendelse på danske og kroatiske statsborgere, som har bopæl på Danmarks eller Kroatiens område, og som er eller har været omfattet af den i overenskomstens art. 2 anførte lovgivning, samt på disse personers familiemedlemmer og efterladte, for så vidt disse har afledte rettigheder fra de nævnte personer.
Den kroatiske overenskomsts art. 46 giver danske og kroatiske statsborgere ret …

Kemiras sag er en fejlfortolkning af den jugoslaviske konvention om social sikring

Kemiras sag blev den 2. oktober 2013 bragt på P4 fyn under overskriften "Eks-Jugoslavere får for lidt i pension".

Ankestyrelsens principafgørelse 145-10 er en fejlfortolkning af den jugoslaviske konvention om social sikring af 22. juni 1977.

Der er ingen holdepunkter i den jugoslaviske konvention for, at konventionen og dens øvrige regler ikke finder anvendelse for danske statsborgere med fast bopæl i Danmark.

Der kan ikke herske tvivl om, at den jugoslaviske konvention bygger på et ligebehandlingsprincip og finder anvendelse for danske, bosniske, makedonske, montenegroianske og serbiske statsborgere, når de enten er bosat i Danmark eller i Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Montenegro eller Serbien.

Ankestyrelsen har med principafgørelse 145-10 afgjort, at danske statsborgere efter den jugoslaviske konventions art. 28, stk. 2 kun har ret til at få medregnet bosniske, makedonske, montenegroianske og serbiske (jugoslaviske) forsikringsperioder ved beregning af dansk pension, hv…

Gensidig forsørgelsespligt rammer også samlevende brøkførtidspensionister på ny ordning

De nye regler om gensidig forsørgelsespligt for samlevende, som vil gælde fra 1.1.2014, rammer også brøkførtidspensionister efter de nye regler, som er berettiget til supplement til brøkpension efter aktivlovens § 27 a. Her findes Københavns Kommunes strategi om gensidig forsørgelsespligt for samlevende.
http://www.forsoergerpligt.dk/dokumenter/koebenhavns_kommunes_strategi.pdf

Eks-jugoslavere får for lidt i pension

Mange eks-jugoslavere får for lidt i pension i Danmark. Det mener to advokater.

P4 fyn, 02. oktober 2013

Mange flygtninge fra det tidligere Jugoslavien får for lidt i pension.

Det mener to advokater, som i den senere tid har fået mange henvendelser om problemet.

Eks-jugoslaverne får ikke medregnet deres arbejdstid fra Jugoslavien, når deres pension skal beregnes, og det rammer dem hårdt.

Erik Arnholm er advokat for 48 årige Kemira fra Odense, som er en af de ramte.

LYT: - Jeg har været meget syg og kommunen har givet mig pension, fortæller Kemira

Advokat: Reglerne er klare
En sag fra Viborg viser, at han kan have ret. Her har advokat Solveig Værum Nørgaard fået medhold i en lignende sag. Hun mener, at reglerne er ganske klare.

- Den overenskomst finder stadigvæk anvendelse. Det har ministeriet slået fast i nogle tidligere bekendtgørelser, fortæller Solveig Værum Nørgaard.

- Men det har man ikke været opmærksom på. Og det har betydet at rigtig mange eks-jugoslaver får en meget lav pension…

Forslag fra Ældre Sagen til finanslov 2014 - Ligestilling af brøkpensionister

Brøkførtidspensionister, der har fået tilkendt pension efter 1. januar 2003, har ret til at få suppleret brøkpensionen op med et beløb, der som minimum svarer til niveauet for kontanthjælp og maksimalt til, hvad der svarer til en fuld førtidspension. Dvs. der først suppleres op til kontanthjælp og dernæst med et eventuelt behovsbestemt supplement op til højst fuld førtidspension, jf. aktivlovens § 27a og Ankestyrelsens principafgørelser 1-11, 2-11 og 3-11.

Derimod har brøkfolkepensionister og brøkførtidspensionister, der har fået tilkendt pension før 1. januar 2003, ikke ret til ret til at få suppleret brøkpensionen op med et beløb, der som minimum svarer til niveauet for kontanthjælp, fordi de kun kan få et behovsbestemt supplement, jf. Ankestyrelsens principafgørelser 17-12 og 45-12.

Det betyder, at der til brøkførtidspensionister på ny ordning ofte foretages en større udbetaling end til brøkfolkepensionister og brøkførtidspensionister på gammel ordning.

Ældre Sagen foreslår i forbi…

Brøkpensionister skal behandles ens

Odense Kommune foreslår, at lovgivningen ændres således, at alle brøkpensionister behandles ens, når deres pension suppleres, da det vil lette administrationen samt give færre utilfredse pensionister, der p.t. oplever en tydelig forskelsbehandling.

Der findes 3 typer af brøkpensionister.

Brøkfolkepensionister, brøkførtidspensionister på gammel ordning og brøkførtidspensionister på ny ordning.

For brøkfolkepensionister og brøkførtidspensionister på gammel ordning kan der kun suppleres op til behov. Dvs. at der i hver enkel sag bliver foretaget en konkret individuel behandling ud fra indtæger og udgifter.

For brøkførtidspensionister på ny ordning skal der først suppleres op til kontanthjælp ud fra de regler pågældende vil være berettiget til i kontanthjælp. Derefter skal i der i hver enkelt sag foretages en konkret individuel behandling ud fra indtægter og udgifter.

Det betyder, at der til brøkførtidspensionister på ny ordning ofte foretages en større udbetaling end til brøkfolkepension…

BiDs underskriftsindsamling

Billede
Brøkpensionister i Danmark - Os er der BiD i -

I Danmark findes 30.000 brøkpensionister – 20.000 brøkfolkepensionister og 10.000 brøkførtidspensionister.
Tusindvis af borgere i Danmark lever af en fattigdomsydelse – nu og resten af livet.

Hvad er brøkpension?

BiDs formål er at oplyse, hvad brøkpension er, hvad det betyder at leve af brøkpension, og bistå alle, som er eller vil blive ramt af brøkpension, med råd og vejledning.

Brøkpension er et ord, de fleste aldrig har hørt om. Selv os, der er ramt af brøkpension, bliver ofte først bekendt med denne fattigdomsydelse efter at have fået tilkendt brøkpension.

Optjeningsprincippet for ret til fuld pension på grundlag af bopælstid, der blev indført samtidig med Danmarks tiltræden til EU den 1.1.1973, gælder for såvel danske som ikke danske statsborgere og bygger på det princip, at den danske pension suppleres med pension fra udlandet for de år, hvor der ikke har været fast bopæl i Danmark.

Alle, der ikke opfylder betingelsen om at have haft …

BiDs henvendelse af 22.8.2013 til Socialudvalget

Billede
Brøkpensionister i Danmark - Os er der BiD i -Herning, den 22.8.2013


Åbent brev til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen
På vegne af Brøkpensionister i Danmark - Os er der BiD i - fremsendes til Socialudvalgets orientering BiDs åbne brev af 20.8.2013 til beskæftigelsesminister Mette Frede­riksen og so­cial-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen, som er vedlagt som pdf-fil.
BiD har den 21.8.2013 fremsendt det åbne brev pr. e-mail til beskæftigelsesministeren og social-, børne- og integrationsministeren.
I Danmark findes 30.000 brøkpensionister – 20.000 brøkfolkepensionister og 10.000 brøk­førtidspensionister.

Tusindvis af borgere i Danmark lever af en fattigdomsydelse – nu og resten af livet.

BiDs formål er at oplyse, hvad brøkpension er, hvad det betyder at leve af brøkpension, og bistå alle, som er eller vil blive ramt af brøkpension, med råd og vejledning.

BiDs mål er at opnå en lovændring, så alle brøkpensionis…

BiDs henvendelse af 22.8.2013 til Beskæftigelsesudvalget

Billede
Brøkpensionister i Danmark - Os er der BiD i -Herning, den 22.8.2013


Åbent brev til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen
På vegne af Brøkpensionister i Danmark - Os er der BiD i - fremsendes til Beskæftigelses­udvalgets orientering BiDs åbne brev af 20.8.2013 til beskæftigelsesminister Mette Frede­riksen og social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen, som er vedlagt som pdf-fil.
BiD har den 21.8.2013 fremsendt det åbne brev pr. e-mail til beskæftigelsesministeren og social-, børne- og integrationsministeren.
I Danmark findes 30.000 brøkpensionister – 20.000 brøkfolkepensionister og 10.000 brøk­førtidspensionister.

Tusindvis af borgere i Danmark lever af en fattigdomsydelse – nu og resten af livet.

BiDs formål er at oplyse, hvad brøkpension er, hvad det betyder at leve af brøkpension, og bistå alle, som er eller vil blive ramt af brøkpension, med råd og vejledning.

BiDs mål er at opnå en lovændring, så alle brøkp…